Chính Sách

top

8. Vợ là người ở cùng và lo lắng mình cả đời. Không được suy nghĩ “Không có vợ này thì ta có vợ khác”

8. Vợ là người ở cùng và lo lắng mình cả đời. Không được suy nghĩ "Không có vợ này thì ta có vợ khác"

8. Vợ là người ở cùng và lo lắng mình cả đời. Không được suy nghĩ “Không có vợ này thì ta có vợ khác”